Notice


District
Block
Cluster
School
District Code District Name Enrollment 1 to 5 Enrollment 6 to 8 Total
2701 NANDURBAR 0
2705 AKOLA 0
2707 AMRAVATI 0
2709 NAGPUR 0 0 0
2711 GONDIYA 0 0 0
2712 GADCHIROLI 0
2719 AURANGABAD 0 0 0
2720 NASHIK 0 0 0
2721 THANE 0 0 0
2722 MUMBAI (BMC) 0 0 0
2723 MUMBAI (DYD) 0 0 0
2725 PUNE 296 805 1101
2727 BID 0 0 0
2730 SOLAPUR 0
2731 SATARA 1982 1004 2986
2733 SINDHUDURG 0 0 0
2734 KOLHAPUR 0
Total 2278 1809 4087