Notice


District
Block
Cluster
School
District Code District Name Enrollment 1 to 5 Enrollment 6 to 8 Total
2705 AKOLA 12 0 12
2706 WASHIM 0
2708 WARDHA 0
2709 NAGPUR 20 69 89
2711 GONDIYA 80 80
2712 GADCHIROLI 0
2714 YAVATMAL 86 27 113
2719 AURANGABAD 0 0 0
2720 NASHIK 0
2721 THANE 328 1094 1422
2722 MUMBAI (BMC) 11 9 20
2723 MUMBAI (DYD) 0 0 0
2725 PUNE 0 35 35
2728 LATUR 0
2730 SOLAPUR 386 405 791
2734 KOLHAPUR 80 80
2736 PALGHAR 54 241 295
Total 977 1960 2937