SARAL

Key Persons

Shri Deepak Vasant Kesarkar
Shri. Deepak Vasant Kesarkar
Hon'ble Minister, School Education, Marathi Bhasha Maharashtra State
Shri. Ranjit Singh Deol (I.A.S.)
Shri. Ranjit Singh Deol (I.A.S.)
Hon'ble Secretary, School Education and Sports Department
Shri. Suraj D. Mandhare (I.A.S.)
Shri. Suraj D. Mandhare (I.A.S.)
Hon'ble Commissioner (Education), Maharashtra State